Categoria: blog

  • Welcome to my blog!

    My name is Laura, I live in Italy and have always loved foreign languages ​​and cultures so I like to teach them. I remember that as a child I created a course to teach my grandmother’s dialect who lived in the Dolomites Alps to a friend of mine who lived by the sea 600 km…

  • Suppergiù

    Çfar është? Suppergiù është një blog që dëshiron të ofrojë kontributin e vet për të gjithë ata që duan të mësojnë italisht.  Shumë duhet të levizen për arsye pune ose familjare, të tjerët thjesht duan të kalojnë pushimet në vendin tonë të bukur, të tjerët mund të mos e vizitojnë kurrë Italinë, por thjesht e…

  • Suppergiù

    What is it? Suppergiù is a blog that wants to offer its contribution to all those who wish to learn Italian. Many have to move for work or family reasons, others simply want to spend their holidays in our beautiful country, still others may never visit Italy, but they love its culture and what it…